Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen/ Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven (hierna: de “Algemene Voorwaarden”).

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: iedereen die met VDS Webdesign een overeenkomst afsluit
  • VDS Webdesign: de handelsnaam van VDS Webdesign gevestigd te Tilburg ( KVK 63169290).

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door VDS Webdesign aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen VDS Webdesign en Opdrachtgever.

2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

2.4. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.

2.5 Mocht VDS Webdesign derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing.

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door VDS Webdesign uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van VDS Webdesign zijn vrijblijvend, tenzij en dan slechts voor zover door VDS Webdesign schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door VDS Webdesign.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat VDS Webdesign een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren. Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen Opdrachtgever en VDS Webdesign tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 VDS Webdesign zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan VDS Webdesign aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst, tijdig aan VDS Webdesign worden gegeven. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan VDS Webdesign zijn verstrekt, heeft VDS Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever te declareren.

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VDS Webdesign de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst niet binnen 4 weken de nodige gegevens zoals (foto’s, teksten en eventuele andere stukken) geheel of slechts gedeeltelijk niet tijdig aan VDS Webdesign zijn vertrekt, dan is VDS Webdesign genoodzaakt om een bedrag van €75, – excl btw aan de opdrachtgever te verrekenen. Het te verrekenen bedrag zal cumulatief bij het bedrag die de opdrachtgever samen met VDS Webdesign waren overeengekomen (zie offerte) in rekening worden gebracht. Deze boetebeding geldt ook indien VDS Webdesign de uitvoering van de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren door de nalatigheid van de opdrachtgever.

4.5 De aanleiding waarom VDS Webdesign de gevraagde stukken binnen het tijdsbestek van 4 weken dient te ontvangen heeft te maken met dat VDS Webdesign per opdracht 4 weken tijd daarvoor reserveert.

4.6 Nadat VDS Webdesign de opdracht levert aan de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever een garantie van 4 weken waaronder in die 4 weken de opdrachtgever de opdracht dient te testen. Na 4 weken vervalt de garantie en zal elk gevraagde aanpassing aan de opdracht een bedrag van €75,- excl. btw. in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.

4.7 VDS Webdesign begint aan de opdracht pas wanneer de opdrachtgever de helft van het overeengekomen bedrag is overgemaakt op de rekening van VDS Webdesign.

4.8 De uitvoering van de opdracht wordt in werking gezet vanaf het moment dat de opdrachtgever en VDS Webdesign tot een akkoord zijn gekomen.

4.9 Mocht VDS Webdesign de afgesproken doelstellingen inzake SEO zoekmachine optimalisatie na het contract periode niet behalen, zal VDS Webdesign na het contract kosteloos 6 maanden optimaliseren tot dat de doelstellingen zijn behaald. Nadat de doelstellingen zijn behaald zal VDS Webdesign een nieuw contract aan de klant voorleggen.

Artikel 5: Extra werkzaamheden

5.1 VDS Webdesign heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen.

5.2 VDS Webdesign heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6: De Opdracht

6.1 Indien VDS Webdesign verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst niet te zullen halen, zal VDS Webdesign Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Analyserapporten

7.1 Analyserapporten worden door VDS Webdesign opgesteld conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels.

7.3 De in de analyserapporten van VDS Webdesign genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door VDS Webdesign aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 8: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

8.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt VDS Webdesign geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

8.2 Ondanks het bovenstaande in artikel 8.1, heeft VDS Webdesign het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VDS Webdesign zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is VDS Webdesign gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. VDS Webdesign zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.5 Indien een vast bedrag is afgesproken zal VDS Webdesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.6 In afwijking van lid 4 zal VDS Webdesign geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door hem gemaakte communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan VDS Webdesign aangeleverde gegevens.

9.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan VDS Webdesign zijn toegezonden.

9.5 Door VDS Webdesign ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

9.6 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan VDS Webdesign aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

9.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door VDS Webdesign.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10.2 VDS Webdesign behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

10.3 De (persoons)gegevens die aan VDS Webdesign worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet persoonsregistraties. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit en NonConcurrentie

11.1 Opdrachtgever verleent aan VDS Webdesign voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

11.2 Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daaraan, niet toegestaan om een werknemer van VDS Webdesign direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van VDS Webdesign, tenzij VDS Webdesign hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

11.3 Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000, per overtreding dan wel EUR 1.000, per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van VDS Webdesign om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van VDS Webdesign zowel in als buiten rechte te handhaven waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 12: Intellectuele rechten

12.1 Alle door VDS Webdesign verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van VDS Webdesign openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door VDS Webdesign en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met VDS Webdesign.

12.2 VDS Webdesign behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart VDS Webdesign voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

12.4 Indien VDS Webdesign bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij VDS Webdesign, dan wel de derde partij.

12.5 Alle door VDS Webdesign in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van VDS Webdesign totdat cliënt alle verplichtingen uit de met VDS Webdesign gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.6 Door VDS Webdesign geleverde zaken, die ingevolge artikel 12.5 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Cliënt is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.7 Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van VDS Webdesign veilig te stellen.

12.8 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om VDS Webdesign daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 13: Contractsduur en opzegging

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.

13.2 Voor opzegging van de overeenkomst voor zoekmachine optimalisatie of Google Adwords dient het contract minimaal een maand (30 dagen) van tevoren schriftelijk/email worden opgezegd. Indien dat niet wordt gedaan, zal het contract met het aantal maanden wat eerder is overeengekomen worden verlengd.

13.3 VDS Webdesign heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

(a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd;

(b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 14: Honorarium

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van VDS Webdesign, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.3 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht. VDS Webdesign heeft het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden.

Artikel 15: Betaling

15.1 Na ondertekening van de offerte, of digitaal akkoord krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en VDS Webdesign en is de opdrachtgever betalingsverplichting.

15.2 De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. VDS Webdesign stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

15.3 Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door VDS Webdesign aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken.

15.4 De opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na het verzenden van de factuur door VDS Webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen. In genoemde gevallen behoudt VDS Webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

15.5 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door VDS Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 30,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door VDS Webdesign een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 30.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

15.6 Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

15.7 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering VDS Webdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

15.8 Indien VDS Webdesign abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal VDS Webdesign het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

15.9 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens VDS Webdesign heeft voldaan.

Artikel 16: Klachten

16.1 ledere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.

16.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 Indien VDS Webdesign aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daarvoor dekking biedt.

17.2 VDS Webdesign is niet verantwoordelijk en kan niet worden aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade of verlies. Met name wanneer een website uit de lucht is of een penalty krijgt van Google. VDS Webdesign kan geen garantie bieden dat de zoekmachine optimalisatie met succes verloopt, en kan hierdoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.

17.3 VDS Webdesign gaat ervan uit dat de aangeleverde gegevens door opdrachtgever rechtmatig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tegendeel.

17.4 Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van VDS Webdesign en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

17.5 Indien er voor VDS Webdesign op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met VDS Webdesign, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van het vermelde bedrag zoals genoemd in artikel 17.1.

17.6 Schade waarvoor VDS Webdesign op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van VDS Webdesign, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

17.7 De Opdrachtgever vrijwaart VDS Webdesign ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18: Overmacht

18.1 VDS Webdesign is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van VDS Webdesign niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

18.2 In geval van overmacht is VDS Webdesign gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. VDS Webdesign is gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

18.3 VDS Webdesign kan zich van de gemaakte afspraken/termijnen afwijken wanneer een werknemer ziek is, ook wanneer dit niet kan worden overgenomen door collega’s. Hierdoor kan het project uitlopen zonder toe doen van VDS Webdesign.

Artikel 19: Overige

19.1 VDS Webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan VDS Webdesign.

19.2 Wanneer VDS Webdesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

19.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. VDS Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

19.4 VDS Webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

19.5 VDS Webdesign behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van VDS Webdesign te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 200.

Artikel 20: Slotbepalingen

20.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

20.2 VDS Webdesign heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.

20.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft VDS Webdesign het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

20.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

20.5 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

20.6 Geschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter te Tilburg, tenzij VDS Webdesign anders beslist.

20.7 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 december 2016.